THE LINGUISTIC INTEGRATION OF IMMIGRANT CHILDREN INTO CZECH ELEMENTARY SCHOOLS

  • Yvona Kostelecká Charles University in Prague, Czech Republic
  • Tomáš Kostelecký
  • Antonín Jančařík
  • Kateřina Vodičková

Abstract

Acquiring the language of the host country is an important factor that influences the process of integration of immigrants into society. For the children of immigrants, proficiency in the official language of their new country is crucial for their success and their smooth integration into the education system and the wider community. This article analyses the Czech language proficiency of immigrant children enrolled in lower secondary schools in the Czech Republic and seeks to examine how their language skills develop over time and what factors impact the process of Czech language acquisition. The authors created a special diagnostic instrument to test students' communicative competence in a pilot study they carried out on a sample of immigrant children enrolled in selected lower secondary schools in Prague. The findings of this pilot study confirmed that the linguistic distance between Czech and the students' mother tongue had a significant influence on how and how quickly they mastered the Czech language.

References

ABDELILAH-BAUER, B. (2008): Zweisprachig Aufwachsen. Mnichov: C.H.Beck. ISBN 978-3-406-573-507.
ABU-RABIA, S. (1997): Gender Differences in Arab Students' Attitudes Toward Canadian Society and Second Language Learning, Journal Of Social Psychology, 137, 1, pp. 125-128, SocINDEX with Full Text, EBSCOhost, viewed 23 May 2013.
ASGARI, A.; MUSTAPHA, G. (2011): The Influence of Informal Language Learning Environment (Parents and Home Environment) on the Vocabulary Learning Strategies. English Language and Literature Studies, vol. 1, no. 1, s. 7-13. ISSN 1925-4768.
BACHMAN, L. F.; PALMER, A. S. (1989): The construct validation of self-ratings of communicative language ability. Language Testing, vol. 6, no. 1, s. 14-29. ISSN 0265-5322.
BACHMAN, L. F., PALMER, A. S. (2009): Language testing in practice: designing and developing useful language tests. Oxford: Oxford University Press, ISBN 978-0 194371-483.
BANG, J.; SUÁREZ-OROZCO, C.; PAKES, J. (2009): The importance of homework in determining immigrant students' grades in schools in the USA context. Educational research, vol. 51, no. 1, s. 25. ISSN 0013-1881.
BEENSTOCK, M. The (1996): Acquisition of Language Skills by Immigrants: The Case of Hebrew in Israel. International Migration, vol. 34, no. 1, s. 3-30. ISSN 0020-7985.
BEENSTOCK, M.; CHISWICK, B. R.; REPETTO, G. L. (2001): The Effect of Linguistic Distance and Country of Origin on Immigrant Language Skills: Application to Israel. International Migration, vol. 39, no. 3, s. 33-60. ISSN 0020-7985.
BERNARD, W.S. (1967): “The integration of immigrants in the United States”. International Migration Review (1)2: 23-33.
BERRY, J. W. (1992a): Acculturation and Adaptation in a New Society. International Migration, 30, Special Issue: Migration and Health in the 1990s, s. 69–85.
BERRY, J. W. (1992): Cross-cultural psychology: research and applications. New York: Cambridge University Press, ISBN 0-52137-761-7.
BERRY, J. W. (1997): Handbook of Cross-cultural Psychology. Vol. 3 Social behaviour and applications. 2. ed. Boston: Allyn and Bacon, ISBN 0-20516-076-X.
BEVELANDER, P. (2000): Immigrant employment integration and structural change in Sweden, 1970-1995. Lund: Lund University.
BÖHLMARK, A. (2009): Integration of Childhood Immigrants in the Short and Long Run - Swedish Evidence. International Migration Review, vol. 43, no. 2, s. 387-409. ISSN 0197-9183.
CARENS, J.H. (2005): “The integration of immigrants”. Journal of Moral Philosophy 2 (1):29-46
CATALÁN, R (2003): Sex differences in L2 vocabulary learning strategies, International Journal Of Applied Linguistics, 13, 1, pp. 54-77, PsycINFO, EBSCOhost, viewed 10 May 2013.
CORT, D. A. (2010): What happened to familial acculturation? Ethnic and Racial Studies, vol. 33, no. 2, s. 313-335. ISSN 0141-9870.
CVEJNOVÁ, J. (2006): Úroveň B1 – Prahová úroveň. In ŠTINDLOVÁ, B.; ČEMUSOVÁ, J. (ed.) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2005-2006. Praha: Akropolis, ISBN 80-86903-37-0.
CVEJNOVÁ, J.; PAPÍRNÍKOVÁ, I.; BENEŠOVÁ GRUNTOVÁ, D. (2007): Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka: (diagnostická příručka). Praha: Centrum pro integraci cizinců.
CUMMINS, J. (1979): Cognitive/academic language proficiency; linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters. Working Papers on Bilingualism, vol. 19, s. 121-129.
DAVIES, A. (1990): Principles of language testing. Cambridge, Mass., USA: B. Blackwell, 1990, 147 s.
DRBOHLAV, D., ČERNÍK, J., DZÚROVÁ, D. (2005): Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries, Country Report on the Czech Republic. International Organization for Migration (IOM), Vienna.
DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2007): “Where Are They Going?” (2007): Immigrant Inclusion in the Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese, and Armenians in Prague). International Migration (45) 2: 1-25.
DRBOHLAV, D., DZUROVÁ, D., ČERNÍK, J. (2007): Integrace cizinců, žáků základních a středních škol, do české společnosti: Příklad Prahy. Geografie, 112, č. 2, s. 161–184.
DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme“. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 207 p.
DRBOHLAV, D. (2011): “Imigrace a integrace cizinců v Česku. Několik zastavení na cestě země v její migrační proměně z Davida na téměř Goliáše”. Geografie vol. 116, no.4: 401-421.
DUSTMANN, Ch. (1997): The Effects of Education, Parental Background and Ethnic Concentration on Language. Quarterly Review of Economics and Finance, vol. 37, Special Issue, s. 245-262. ISSN 1062-9769.
ENDER, A.; STRAßL, K. (2009): The acquisition and use of German in a dialect-speaking environment: facets of inclusion and exclusion of immigrant children in Switzerland. International Journal of Applied Linguistics, vol. 19, no. 2, s. 173-187. ISSN 0019-0829.
ESPENSHADE, T. J.; FU, H. (1997): An Analysis of English-Language Proficiency among U.S. Immigrants. American Sociological Review, vol. 62, no. 2. ISSN 0003-1224.
HÁDKOVÁ, M.; LÍNEK, J.; VLASÁKOVÁ, K. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1. Praha: MŠMT, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Available at: www.msmt.cz/uploads/soubory/mezinarodni_vztahy/cestinaA1.pdf.
HÁJKOVÁ, V.; STRNADOVÁ, I. (2010): Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha: Grada, 2010. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3070-7.
HARRISON, By A. (1983): A Language testing handbook. Reprint. London: Macmillan.
HASSELGREEN, A. (2005): Assessing the language of young learners. Language Testing. 2005-07-01, roč. 22, č. 3, s. 337-354.
HECKMANN, F.; SCHNAPPER, D. (2003): The integration of immigrants in European societies: National differences and trends of convergence. Lucius & Lucius DE, 2003.
HEDBÁVNÁ, B.; JANOUŠKOVÁ, J.; VEROŇKOVÁ, J. (2009): Výslovnost češtiny u cizinců – poznámky k metodám výuky. In LÍNOVÁ, Kateřina ('ed.) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2007-2009. Praha: Akropolis ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, s. 16-23. ISBN 978-80-87310-07-6.
HOLUB, J.; ADAMOVIČOVÁ, A.; BISCHOFOVÁ, J.; CVEJNOVÁ, J.; GLADKOVA, H.; HASIL, J.; HRDLIČKA, M.; MAREŠ, P.; NEKVAPIL, J.; PALKOVÁ, Z.; ŠÁRA, M. (2005): Čeština jako cizí jazyk – Úroveň B2. Praha: MŠMT.
HUGHES, A. (2003): Testing for language teachers. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2003, 251 s.
CHISWICK, B. R.; MILLER, P. W. (2001): Model of Destination-Language Acquisition: Application to Male Immigrants in Canada. Demography, vol. 38, no. 3, s. 391-409. ISSN 0070-3370.
CHISWICK, B. R.; MILLER, P. W. (2005): Linguistic Distance: a Quantitative Measure of the Distance Between English and Other Languages. Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 26, no. 1, s. 1-11. ISSN 0143-4632.
IDDINGS, A. Christina DaSilva. (2009): Bridging Home and School Literacy Practices: Empowering Families of Recent Immigrant Children. Theory Into Practice, vol. 48, no. 4, s. 304-311. ISSN 0040-5841.
ISPHORDING, I. (2013): Disadvantages of linguistic origin: Evidence from immigrant literacy scores. Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor. ISSN 1864-4872 (online) – ISBN 978-3-86788-452-5
JANČAŘÍK, A., KOSTELECKÁ Y. (2014): ‘How test questions influence student scores in diagnostic assessment of language proficiency‘, Efficiency and Responsibility in Education 2014: Proceedings of the 10th International Conference, v tisku.
JANSKÁ, E.; PRŮŠVICOVÁ, A.; ČERMÁK, Z. (2011): Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: příklad základní školy Praha-Kunratice. Geografie: sborník České geografické společnosti, roč. 114, č. 4, 480–496. ISSN 1212-0014.
KIELHȌFFER, B.; JONEKEITS, S. (2006): Zweisprachige Kindererziehung. Tubingen: Stauffenburg, ISBN 3-92372-105-6.
KOCOUREK, J. (2001): Vietnamci v České republice. In ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.) Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál, s. 99 - 107. ISBN 80-7178-648-9.
KOCOUREK, J. (2002): Poznáváme svět dětí z Vietnamu: hledání společné řeči-: stručná příručka pro pedagogické pracovníky o podmínkách života dětí "nečeských" národností přijíždějících do ČR a o jejich vlasti. Plzeň: Foto & Tisk Znamenaný, ISBN 80-902017-9-2.
KOHNOVÁ, J., KOSTELECKÁ Y, (2013): Proekt Integraciâ detej inostrancev v sisteme češskih načal´nyh škol. In: NIKOLAEVA, Antonina Ivanovna a Sergej PIMTCHEV. Integracionnye processy v škol´nom obrazovatel´nom komplekse: idei i opyt dlâ edinoj obrazovatel´noj sredy (praktičeskij aspekt). Moskva: Moscow open education institute, 2013, s. 162-173. ISBN 978-5-906294-14-2.
KOSTELECKÁ, Y. et al. (2010, 2011, 2012): Integrace dětí příslušníků národnostních menšin a cizinců do českého vzdělávacího systému. Závěrečná zpráva z projektu podpořeného z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
KOSTELECKÁ, Y., KOSTELECKÝ, T., KOHNOVÁ, J., TOMÁŠOVÁ, M., POKORNÁ, K., VOJTÍŠKOVÁ, K., ŠIMON, M. (2013): Žáci-cizinci v základních školách. Fakta, analýzy, diagnostika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 179. s.
KOSTELECKÁ, Y. JANČAŘÍK, A. (2013): Factors influencing language proficiency of foreign children attending Czech primary schools. In: KVASNIČKA, Roman. Efficiency and Responsibility in Education 2013: Proceedings of the 10th International Conference. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013, s. 291-299. ISBN 978-80-213-2378-0.
KOSTELECKÁ, Y., a JANČAŘÍK, A. (2014): The Process of Czech Language Acquisition by Foreign Pupils at Lower Secondary School. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2014, 7(1), 7-13. ISSN 2336-2375. DOI 10.7160/eriesj.2013.070103.
LI, G. (2007): Home environment and second-language acquisition: the importance of family capital. British Journal of Sociology of Education, 2007, vol. 28, no. 3, s. 285-299. ISSN 0142-5692.
MCMANUS, W.; GOULD, W.; WELCH, F. (1983): Earnings of Hispanic Men: The Role of English Language Proficiency. Journal of Labor Economics, vol. 1, no. 2, s. 101-130. ISSN 0734-306X.
McKAY P. (2006): Assessing young language learners. Cambridge. CUP 2006. ISBN 978-0-521-84138-2
PRŮCHA, J. (2001): Multikulturní výchova: teorie - praxe - výzkum. Praha: ISV. Pedagogika. ISBN 80-85866-72-2.
PRŮCHA, J. (2007): Interkulturní psychologie: sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. 2. rozš. vyd. Praha: Portál. Psychologie. ISBN 978-80-7367-280-5.
PRŮCHA, J. (2010): Interkulturní komunikace. Praha: Grada. 199 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3069-1.
PRŮCHA, J. (2011): Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. 2., aktualizované a rozš. vyd. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-502-2.
REDSTONE AKRESH, I. (2007): Contexts of English Language Use among Immigrants to the United States. International Migration Review, vol. 41, no. 4, s. 930-955. ISSN 0197-9183.
REMENNICK, L (2003): Language acquisition as the main vehicle of social integration: Russian immigrants of the 1990s in Israel, International Journal Of The Sociology Of Language, 2003, 164, pp. 83-105, SocINDEX with Full Text, EBSCOhost, viewed 23 May 2013.
ŘIHÁKOVÁ, A. (2011): Interkulturní komunikace v kontextu organizace občanské společnosti. Brno. Disertační práce. Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav antropologie.
SINKE, S. M. (1999): Gender in Language and Life: A Dutch American Example, Gender Issues, 17, 1, p. 26, SocINDEX with Full Text, EBSCOhost, viewed 23 May 2013.
SMITH, K. (1995): Assessing and Testing Young Learners: Can we? Should we? In Allen, D. (ed.) pp. 1–10.
SOUKUP, V. – VODÁKOVÁ, A. – VODÁKOVÁ, O. (2000): Sociální a kulturní antropologie, Praha, Sociologické nakl. 2000.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, ISBN 80‐244‐1425‐2. Available at: http://www.msmt.cz/mezinarodni‐vztahy/spolecny‐evropsky‐referencni‐ramec‐pro‐jazyky
STEVENS, G. (1999): Age at Immigration and Second Languge Proficiency among Foreign-Born Adults. Language and Society, vol. 28, no. 4, s. 555-578. ISSN 0047-4045.
SUÁREZ-OROZCO, M. M. (ed.). (2007): Learning in the global era: International perspectives on globalization and education. Los Angeles: Univ of California Press.
ŠÁRA, M.; CVEJNOVÁ, J., CONFORTIOVÁ, H.; ČADSKÁ, M.; TURZÍKOVÁ, M.; HOLUB, J.; BISCHOFOVÁ, J.; LÁNSKÁ, L.; PALKOVÁ, Z. (2001): Prahová úroveň – Čeština jako cizí jazyk. Strasbourg: Council of Europe. ISBN 92-871-4761-2
ŠINDELÁŘOVÁ, J. (2005): Socio-kulturní zázemí žáků a studentů-imigrantů přicházejích ze zemí s odlišnou kulturou: (příručka pro učitele o vzdálených zemích, z nichž tito žáci a studenti přicházejí). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. ISBN 80-7044-745-1.
ŠINDELÁŘOVÁ, J. (2011): Metodická doporučení k začleňování žáků-cizinců do výuky v českých základních školách. [cit. 2013-01-06]. Available at:
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14329/metodicka-doporuceni-k-zaclenovani-zaku-cizincu-do-vyuky-v-ceskych-zakladnich-skolach.html/
ŠINDELÁŘOVÁ, J. (2008): Čeština jako cizí jazyk v evropském kontextu. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Acta Universitatis Purkynianae; 146. Studia linguistica. ISBN 978-80-7414-089-1.
THOMAS, K. J.A. (2010): Household Context, Generational Status, and English Proficiency Among the Children of African Immigrants in the United States. International Migration Review, vol. 44, no. 1, s. 142-172. ISSN 0197-9183.
TILLIE, J. (2004): “Social capital of organisations and their members: explaining the political integration of immigrants in Amsterdam”. Journal of Ethnic and Migration Studies (30) 3: 529-541.
VAN TUBERGEN, F., MAAS, I., FLAP, H. (2004): “The Economic Incorporation of Immigrants in 18 Western Societies: Origin, Destination, and Community Effects.” American Sociological Review 69:701-24.
VAN TUBERGEN, F.; KALMIJN, M. (2008): Language Proficiency and Usage Among Immigrants in the Netherlands: Incentives or Opportunities? European Sociological Review, vol. 25, no. 2, s. 169-182. ISSN 0266-7215.
VAŇKOVÁ, I. (2005). Nádoba plná řeči. In VAŇKOVÁ, I.; NEBESKÁ, I.; ŠLÉDROVÁ J. et al. (2005): Co na srdci, to na jazyku: Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 6. ISBN 80-246-0919-3.
VLASÁKOVÁ, K. (2009): Vybrané problémy při tvorbě Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince [B. Štindlová, J. Čemusová eds.]. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2007-2009. Praha: Filip Tomáš-Akropolis.
VODIČKOVÁ, K. (2014): Designing Diagnostic Tests in Czech for Young Migrant Learners In: KVASNIČKA, Roman. Efficiency and Responsibility in Education 2014: Proceedings of the 10th International Conference. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2014.
VODIČKOVÁ, K., KOSTELECKÁ, Y. (2014): Diagnostic tests in Czech for the children of immigrants attending primary schools in the Czech Republic. E-pedagogium, under review.
FONER, N. ALBA, R. (2008): “Immigrant religion in the US and Western Europe: Bridge or barrier to inclusion?“. International Migration Review (42) 2: 360-392.
Data sources:
ČSÚ, Trvale a dlouhodobě usazení cizinci v ČR; 1985 - 2012 (31.12.) Available at: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/B9003347F1/$File/c01r01.pdf
Published
2015-11-30
How to Cite
KOSTELECKÁ, Yvona et al. THE LINGUISTIC INTEGRATION OF IMMIGRANT CHILDREN INTO CZECH ELEMENTARY SCHOOLS. AUC GEOGRAPHICA, [S.l.], v. 50, n. 2, p. 181-192, nov. 2015. ISSN 2336-1980. Available at: <http://aucgeographica.cz/index.php?journal=AUC_Geographica&page=article&op=view&path%5B%5D=37>. Date accessed: 21 sep. 2017. doi: https://doi.org/10.14712/23361980.2015.97.
Section
Original papers

Keywords

Integration, children of immigrants, language acquisition, diagnostic test